Włączamy w kulturę ... - konferencja naukowa

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Włączamy w kulturę. Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem, która odbędzie się dnia 20 września 2019 roku w sali konferencyjnej Pałacu w Szreniawie.  W założeniu będzie to otwierająca cykl konferencja poświęcona grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z naciskiem na aspekt uczestnictwa w kulturze, a szczególnie w muzeach. Wśród grup znajdujących się w kręgu naszej uwagi, znajdą się m.in.: osoby z niepełnosprawnościami, chronicznie chorzy, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci wychowujące się poza rodziną, osoby samotnie wychowujące dzieci, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, osoby o niskich kwalifikacjach, starsze osoby samotne, imigranci, osoby należące do mniejszości etnicznych, opuszczający zakłady karne itp. Poniżej prezentujemy główne bloki tematyczne, z zakresu których można zgłaszać wystąpienia:

 • Wykluczenie społeczne - wymiar społeczny i prawny.
  Zagadnienia: sytuacja społeczna i prawna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w kontekście uczestnictwa w kulturze, analiza aktów prawnych w kontekście współczesnego muzealnictwa.
 • Oczekiwania i potrzeby osób z grup narażonych na wykluczenie a możliwości muzeów.
  Zagadnienia: źródła finansowania uczestnictwa w kulturze i finansowania projektów, przystosowanie muzeów do obsługi ruchu turystycznego osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, dostępność ekspozycji muzealnych dla szerokiego grona odbiorców, dostęp do obiektów historycznych, sposoby prezentacji zbiorów a potrzeby i oczekiwania osób ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
 • Edukacja włączająca w muzeach – przykłady dobrych praktyk w instytucjach kultury.
  Zagadnienia: prezentacja dorobku muzeów w zakresie obsługi ruchu turystycznego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, udogodnienia, projekty edukacyjne, warsztaty, pokazy, lekcje, programy edukacyjne itp., skierowane do różnych grup zagrożonych wykluczeniem – relacje i wnioski.
 • Nowoczesne technologie w muzealnej edukacji włączającej.
  Zagadnienia: wykorzystanie nowoczesnych technologii w muzeach w celu zwiększenia dostępności – audioprzewodniki z systemem lokalizacji i nawigacji dla osób z dysfunkcjami wzroku, pętle indukcyjne, programy komputerowe wspomagające komunikację, aplikacje na smartfony ułatwiające orientację w przestrzeni, itp.
 • Wydawnictwa muzealne dla osób zagrożonych wykluczeniem.
  Zagadnienia: pozycje wydawnicze zrealizowane z myślą o osobach starszych, z niepełnosprawnościami, mniejszościach narodowych , imigrantach…. – książki, broszury, ulotki, przewodniki w druku wypukłym Braille’a, w druku kontrastowym, w tekście łatwym do czytania i rozumienia, rodzinne.

 

 
Do pobrania:
 

powered by