VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KONSERWATORSKA /8th International Conservation Conference

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na planowaną w dniach 10-12 października 2018 roku VIII Międzynarodową Konferencję Konserwatorską z cyklu Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury chcielibyśmy poświęcić zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych: 

I. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

II. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej

III. Problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

IV. Różnice pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki

Drugiego dnia Konferencji, tj. 11 października, zaplanowany jest wyjazd studyjny do Parowozowni Wolsztyn oraz Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Traktor i Maszyna w Lipnie, gdzie planowane są wystąpienia poruszające zagadnienia dotyczące konserwacji i utrzymania zabytków techniki.

W ramach Konferencji przewiduje się publikację zgłoszonych referatów i komunikatów oraz prezentacje środków/materiałów/metod konserwatorskich. Opłata konferencyjna w wysokości 500 zł obejmuje noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne (zawierające program konferencji i streszczenia wystąpień); w przypadku noclegu we własnym zakresie opłata wynosi 300 zł. Dla referentów dodatkowo przewidziano 2 egzemplarze autorskie pełnej publikacji pokonferencyjnej.

W celu zgłoszenia udziału proszę o wypełnienie i odesłanie dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego.

Mamy nadzieję, iż planowana sesja, podobnie jak poprzednie edycje, przyczyni się do zintegrowania działań na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 
 

 


The National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa invites to the 8th International Conservation Conference held on October 10-12, 2018. The conference is organized as part of the cycle titled Problems Connected with Keeping and Conservation of Collections in Museum with the support of the National Institute for Museums and Public Collections.

We would like to devote this event to the protection of cultural goods, grouped in four thematic modules:

I. Organization and management of conservation in museums

II. Conservation issues related to objects made of organic material

III. Conservation issues of objects exhibited in the open air

IV. Differences between the static and dynamic display of objects of technical heritage

The second day of the Conference, i.e. October 11, will involve a study trip to the Wolsztyn Steam Engine Room and to the Club of the Lovers of Old Tractors and Agricultural Machinery in Lipno. Discussions on the maintenance of objects of technical heritage are planned in both locations.

The organizers plan to publish the submitted papers and presentations as well as presentations concerning the conservation means / materials / methods. The conference fee in the amount of PLN 500 (120 EUR) includes accommodation, meals and a conference package (including the conference program and summaries of speeches). In the case of conference participation without accommodation, the fee is PLN 300 (75 EUR). The speakers will receive two copies of the complete conference proceedings.

To apply, please complete and return the attached form.

We hope that the planned event, as its previous editions, will contribute to the integration of activities for the protection of our shared cultural heritage.

 
 

 


powered by