Studium podyplomowe: Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej - ogłoszenie o naborze

Szanowni Państwo,

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, współdziałając z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, przy organizacyjnym wsparciu Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, uruchamia od początku listopada br. 

Studium podyplomowe: 

Ochrona zabytków sztuki inżynieryjnej

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 3 i 4 listopada br.

Jest to 2-semestralne Studium, którego zajęcia będą się odbywać w trybie niestacjonarnym, co dwa tygodnie: w piątki, zwykle od godz. 10.30 do ok. 19.00 oraz w soboty od 9.45 do ok. 18.00, najczęściej na terenie Politechniki Poznańskiej, a wybrane zajęcia konserwatorskie – na terenie Muzeum w Szreniawie. Całość zajęć obejmuje 220 godzin dydaktycznych, w tym 150 godz. wykładów oraz 70 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i seminariów. Studium kończy praca dyplomowa i uzyskanie odpowiedniego dyplomu ukończenia Studium w uczelni wyższej.

Profil kształcenia

Oferta studiów kierowana jest do muzealników i służb konserwatorskich, a także wszystkich miłośników techniki, kolekcjonerów oraz prywatnych przedsiębiorców stykających się w pracy zawodowej z szeroko pojętym dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. Studium ma stanowić uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie do pracy, zarówno w służbach konserwatorskich, jak i w pracowniach konserwacji zabytków, muzeach, prywatnych firmach, a także w jednostkach naukowo-badawczych. Wykłady, ćwiczenia i laboratoria na Studium Podyplomowym prowadzone są przez wysoko kwalifikowane kadry naukowe i muzealnicze, posiadające szerokie uznanie w kraju, a w wielu przypadkach, także na arenie międzynarodowej. 

Studium obejmuje zajęcia w kilku blokach tematycznych. Są to: Zasady formalne i podstawy prawne ochrony obiektów zabytkowych, Warsztat konserwatora zabytków sztuki inżynieryjnej, Zarys historii techniki i technologii, Praktyczne problemy pracy konserwatorskiej, Laboratorium konserwatorskie oraz seminarium dyplomowe.

Istotnym wyróżnikiem tego Studium jest znaczna liczba godzin laboratoryjnych i ćwiczeniowych poświęconych technikom konserwacji zabytków techniki oraz sporządzania dokumentacji konserwatorskiej. Większość treści prezentowana na wykładach zostanie przekazana uczestnikom w postaci konspektów komputerowych.

Przekazywana wiedza pozwoli profesjonalnie przygotować się do pracy nad zagadnieniami związanymi z historią sztuki inżynieryjnej. Szeroki zakres podejmowanych problemów pozwoli przyswoić wiedzę w zakresie: obsługi maszyn, konserwacji metali, drewna oraz innych materiałów, opracowywania dokumentacji konserwatorskiej, opieki nad zabytkami i procedur muzealniczych i konserwatorskich.

Zasady naboru:

Warunkiem przyjęcia na Studium jest ukończenie studiów wyższych, przynajmniej I stopnia, oraz złożenie wymaganych dokumentów, w tym deklaracji wniesienia koniecznych opłat. Nabór odbywa się w trybie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje

https://www.put.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/spis-studiow-podyplomowych

Symbol:  SP–217

Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Liczba semestrów:  2

Liczba godzin zajęciowych:  220

Koszt studiów:  2 450,00 zł za semestr 

Uwaga: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty – pismo w tej sprawie należy złożyć w Dziekanacie skierowane do Kierownika Studiów podyplomowych

Data rozpoczęcia i zakończenia:  1.11.2017 - 30.09.2017

Termin rozpoczęcia składania dokumentów:  9.10.2017

Termin zakończenia składania dokumentów:  4.11.2017

Informacje administracyjne:

Sekretariat: Lucyna Sawczuk

Adres sekretariatu: ul. Piotrowo 3

Kod pocztowy:  60-965, Miasto: Poznań

Telefon:  61 665 2522, Faks:  61 665 2402

Mail: office_dwmtf@put.poznan.pl

Informacje dodatkowe: Budynek A1, BM, p. 118, 1 piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

Kierownik studiów:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

Telefon:  61 665 2240, 601 74 70 20

Zastępca kierownika studiów:

Dr Jan Maćkowiak

Telefon:  61 810 7629, w. 11, 504 211 226

 
 

powered by