Spichlerz wyobraźni

Wystawa w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie prac artystów zrzeszonych w Związku Polskich Twórców Sztuki /www.zpts.org/

Kurator wystawy

Boguslaw Doba

Aranżacja wystawy

Magdalena Sciezynska, Paweł Galiński, Bogusław Doba

 

Mirosław Miroński, Słowo wstępne do "Katalogu wystawy"

Kultura to określenie, które obejmuje niezwykłą różnorodność działań. Nikomu

nie trzeba tłumaczyć, że na tym też polega jej wartość. W obrębie kultury można

znaleźć wszelkie przejawy ludzkiej twórczości i intelektu. Poszczególne dziedziny

istnieją obok siebie, czasem spotykają się ze sobą, wywierają na siebie wpływ.

Nie jest tajemnicą, że przedstawiciele zdawałoby się odrębnych i oddalonych od

siebie dyscyplin inspirują się nawzajem, a ich twórczość współgra ze sobą, uzupełniając

się w wielu wymiarach. Wystawy plastyczne są pokazywane w oprawie

muzycznej, a koncertom towarzyszą wystawy. O ile tego rodzaju współdziałanie

staje się już czymś zwyczajnym, o tyle wciąż niezwykłe jest to, że istnieje instytucjonalne

forum, na którym spotykają się artyści z wielu obszarów kultury

i sztuki. Tym forum jest Związek Polskich Twórców Sztuki z siedzibą w Grodzisku

Wielkopolskim. Spotykają się w nim m.in.: poeci, aktorzy, malarze, rzeźbiarze, fotograficy

etc. Tym samym Grodzisk Wielkopolski stał się jedynym w naszym kraju

ośrodkiem integrującym twórców należących do tak szerokiego spektrum.

Trzeba też podkreślić szczególną rolę Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu

Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które swoimi działaniami przyczynia się do

upowszechniania kultury w rejonie i daleko poza nim. U podłoża ponad 60-letniej

historii tej placówki legła przede wszystkim potrzeba dydaktyki i edukacji. Z jej

inicjatywy powstały programy edukacyjne dla szkół, dla dorosłych, dla seniorów,

dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin. Dzięki swej atrakcyjnej formule programy

te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich grup, do których

są adresowane. Prezentacje multimedialne, interaktywne zwiedzanie wystaw,

spotkania połączone z pokazami filmowymi to tylko niektóre z przejawów działalności

Muzeum. Współpraca i wsparcie dla twórców zrzeszonych w ZPTS jest

jedną z wielu form jego aktywności.

Tego rodzaju stowarzyszenie jak ZPTS jest ewenementem w naszych warunkach

społecznych i kulturowych. Fenomenem jest nie tylko to, że reprezentuje interesy

artystów, promuje ich w kraju i za granicą, ale też że realizuje szczytne idee,

jak edukacja, działalność charytatywna, integracja różnych środowisk w dziedzinie

kultury i sztuki. Nie sposób pominąć też działań na rzecz seniorów.

Emanacją współpracy przedstawicieli różnych środowisk twórczych jest należąca

do ZPTS Internetowa Galeria Sztuki dająca możliwość zaprezentowania

własnych prac oraz ich sprzedaży. Przykładem swoistej koegzystencji twórców

jest wystawa sztuki w Szreniawie. Pokazuje ona szeroki przekrój działalności

artystycznej wielu środowisk. To tu obok rzeźby kameralnej zobaczymy obrazy

figuratywne, abstrakcje, pejzaże, fotografie i inne działania. Jest ona przeglądem

odzwierciedlającym różnorodność współczesnych i tradycyjnych nurtów i trendów

w sztuce.

Godne podziwu jest to, że mimo trudnych czasów dla kultury ZPTS działa z powodzeniem,

a perspektywy rysujące się przed są optymistyczne. Na szczególne

uznanie zasługuje fakt, że twórcy, którzy zazwyczaj są indywidualistami, w tej

organizacji pozarządowej odnaleźli wspólną przestrzeń do działania. Wspólnie

realizują też cele statutowe stowarzyszenia, jak promocja szeroko rozumianej

kultury i sztuki oraz dotarcie ze swoim przekazem do odbiorców. Służą temu

m.in. występy sceniczne, koncerty, wystawy, promocja literatury, aukcje dzieł

sztuki, również na cele charytatywne.

Jest oczywiste, że kultura nie może istnieć bez odpowiednich nośników, czy

inaczej mówiąc przekaźników. Każde dzieło będące jej wytworem musi w ten

czy inny sposób znaleźć odbiorcę. Bez tego nie zaistnieje w świadomości publicznej.

Nie spełni oczekiwań twórcy pragnącego nawiązać dialog z widzem

czy słuchaczem. Bez mediów, bez środków przekazu autor dzieła nie ma szans

na odbiór informacji zwrotnych dotyczących swoich działań artystycznych. Nie

będzie mógł dowiedzieć się, jak jest ono oceniane przez innych i jakie wywołuje

emocje.

Rolą każdego twórcy jest kreacja, wzbogacanie istniejącej rzeczywistości o wytwory

własnej wyobraźni oraz talentu. Właśnie temu sprzyja przynależność do

ZPTS. Związek wychodzi naprzeciw potrzebom artystów i ułatwia prezentację ich

dorobku. Żaden z nich nie działa w próżni. To oznaczałoby bowiem alienację ze

społeczeństwa i z życia kulturalnego. Sztuka, która nie służy nikomu i niczemu,

jest skazana na niebyt. Mimo że każdy artysta, twórca sztuki użytkowej lub rękodzieła

powinien dbać o zachowanie indywidualizmu, wyjątkowości oraz odrębności,

to o jego pozycji i roli w dużej mierze decydują odbiorcy. Dotyczy to wszystkich

rodzajów twórczości, niezależnie czy mamy do czynienia z kulturą popularną

czy też elitarną. To właśnie oni – odbiorcy – opiniują i oceniają je, korzystając

z własnych doświadczeń, wiedzy, kierując się emocjami. Czasem też zdają się

na ocenę wszelkiego rodzaju recenzentów, krytyków sztuki, wyspecjalizowanych

mediów. Akceptują lub odrzucają przekaz płynący od artystów sceny, artystów

słowa, artystów malarzy, rzeźbiarzy, muzyków etc. Żeby te oceny były poparte

odpowiednią wiedzą, odbiorcy muszą mieś kontakt ze sztuką i kulturą. Tu pojawia

się ZPTS, pełniący niesłychanie ważną rolę edukatora. Stwarza przestrzeń do

wymiany poglądów podczas spotkań z autorami, popularyzuje wiedzę na temat

sztuki poprzez działalność wydawniczą.

Katalog jest prezentacją aktualnych dokonań twórczych wybranej grupy artystów

z różnych dziedzin sztuki zrzeszonych w Związku Polskich Twórców Sztuki.


powered by