PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH WRPO W RAMACH UMOWY NR RPWP.04.04.01-30-0009/16

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje projekt pn. „Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Do celów projektu należą: zwiększenie atrakcyjności muzeum dla zwiedzających oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi wielkopolskiej dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Do planowanych efektów projektu należą:

- modernizacja 9 obiektów pełniących funkcje muzealnicze,

- dostosowanie 8 obiektów pełniących funkcje muzealnicze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- modernizacja 10 wystaw stałych,

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i zwiększenie ruchu turystycznego,

- wzrost liczby odwiedzin,

- poprawa warunków przechowywania zbiorów.

 

Planowana całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 13.439.355,36 PLN brutto.

 

Planowany wkład Funduszy Europejskich wynosi 9.186.209,37 PLN.


powered by