PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/41/2020

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO  W SZRENIAWIE - Partner KSOW informuje, że 29 września 2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE I POKAZ POLSKICH TRADYCJI ŻNIWNYCH W RAMACH IMREZY PLENEROWEJ „PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOSCI. ŻNIWA W SZRENIAWIE”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 5 170,00 ZŁ. Operacja mająca na celu zapoznanie widza z rozwojem techniki zbioru zbóż i tradycjami żniwnymi, przybliżenie zwiedzającym techniki żęcia zbóż, rozwój narzędzi i maszyn do tego celu wykorzystywanych szczególnie w ostatnich dwóch stuleciach, a także ukazanie bogatych w formie i treści tradycji dziękowania za zebrane plony, ponadto umożliwienie spotkania i wymianę poglądów działaczy organizacji wiejskich, organizacji kulturalnych, branżowych związków producentów rolnych i hodowców zwierząt współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

- wzrost udziału mieszkańców obszarów wiejskich w życiu kulturalnym,

- integracja i aktywizacja wszystkich grup mieszkańców obszarów wiejskich,

- ukształtowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu na łonie natury,

- poznanie tradycji i kultury polskiej wsi,

- poznanie współczesnych problemów związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska naturalnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.


powered by