Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/41/2016

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: "Organizacja i realizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej Poznańska pyra".

Partnerem Muzeum w realizacji tej operacji jest Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Żywności Ekologicznej im prof. Ewalda Sasimowskiego. Operacja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i została ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim w 2016 roku. Operacja jest realizowana w ramach Działania 10 "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą".

Głównym celem operacji jest rozwój kultury i integracji społeczności, w tym również wsi, powiatu poznańskiego, a także popularyzacja, ochrona i dokumentowanie zjawisk kultury ludowej związanych z dawnymi zajęciami ludności wiejskiej.

Organizatorzy przewidują, że impreza Poznańska pyra przyczyni się do (główne efekty operacji):

- upowszechnienia wiedzy na temat tradycyjnych form uprawy, zbioru i historii ziemniaka,

- popularyzacji sposobu uprawy ziemniaków,

- popularyzacji ziemniaczanych dań gastronomicznych,

- aktywizacji społeczności lokalnej,

- aktywizacji ruchowei dzieci i młodzieży.

 

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 14.769,40 PLN.


powered by