Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/36/2016

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: "Wiklina sposobem na aktywizację mieszkańców wsi".

Partnerem Muzeum w realizacji tej operacji jest stowarzyszenie "KOLD". Operacja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i została ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim w 2016 roku. Operacja jest realizowana w ramach Działania 11 "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie".

Do głównych celów operacji należą:

- umożliwienie osobom wykluczonym nabycie umiejętności wyplatania z wikliny, pozwalających im na zarobkowanie,

- uzyskanie przez osoby niepełnosprawne umiejętności w zakresie wyplatania z wikliny na potrzeby prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji,

- aktywizacja środowiska plecionkarzy celem podtrzymywania tradycji tego rzemiosła.

Do przewidywanych efektów operacji należą:

- uzyskanie przez grupę osób przeszkolonych umiejętności pozwalających na wykonywanie zawodu plecionkarza,

- aktywizacja osób niepełnosprawnych,

- uaktywnienie zawodowe plecionkarzy, którzy zaniechali wykonywania zawodu.

 

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 23.500,00 PLN.


powered by