Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr DOW/22/2016

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn.: "Jesień na wsi - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży". Partnerem Muzeum w realizacji tej operacji jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa.

Operacja jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i została ujęta w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim w 2016 roku. Operacja jest realizowana w ramach Działania 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich".

Celem operacji jest przekazanie wiedzy z zakresu historii gospodarczej wsi i rolnictwa wielkopolskiego oraz promocja tego dziedzictwa kultury materialnej wśród dzieci i młodzieży.

Do przewidywanych efektów operacji należą:

  • umocnienie poczucia tożsamości regionalnej,
  • rozbudzenie zainteresowania kulturą materialną wsi,
  • aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół wielkopolskich.

 

Przyznana wartość dofinansowania wynosi 16.198,69 PLN.


powered by