PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/11/2017

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji Festyn Zielonoświątkowy. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 10 000,00 zł. Operacja mająca na celu Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

  • integracja i aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
  • popularyzacja aktywnej formy spędzania wolnego czasu na łonie natury
  • poznanie przez zwiedzających tradycji i kultury polskiej wsi oraz współczesnych problemów związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska naturalnego
  • zwiększenie ruchu turystycznego w regionie
  • okazja do spotkań i wymiany poglądów działaczy organizacji wiejskich (w tym kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich, branżowych związków producentów rolnych i hodowców zwierząt, organizacji kulturalnych oraz ochotniczych straży pożarnych) oraz możliwość integracji tych środowisk w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego polskiej wsi.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


powered by