Postępowanie nr sprawy: DA.271.03.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn. REMONT MAGAZYNU M-22 NA TERENIE MUZEUM NARODOWEGO W SZRENIAWIE - budynek o powierzchni 415 m2 zlokalizowany na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1804/Wlkp/A objętego ścisłą ochroną konserwatorską.

Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia w BZP: nr 2021/BZP 00165192/01

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-2bb8448c-0976-11ec-b885-f28f91688073.

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82619304-7a8d-434a-a57b-a475412a0ed4, na której dostepne są dokumenty związane z postępowaniem.


powered by