Postępowanie - nr sprawy DA.271.02.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i dostaw objętych zadaniem pn. Audioprzewodnik po Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie pn. „Rolnicza opowieść", realizowanym w ramach projektu: "ROLNICZA OPOWIEŚĆ - MODERNIZACJA MUZEALNEJ EKSPOZYCJI STAŁEJ W CELU POWSTANIA AUDIOWYCIECZKI",.

Identyfikator postępowania: bbeec75c-ca1b-4087-ab74-57886fed8837

Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ocds-148610-cc295205-b172-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ na której są dostępne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.


powered by