Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Propozycje edukacyjne Muzeum uwzględniają szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewniamy odpowiedni, dostępny dla tej grupy sposób prowadzenia zajęć oraz dostosowanie narzędzi edukacyjnych. Naszym głównym założeniem jest stworzenie uczestnikom  możliwości poznania ekspozycji muzealnej oraz wyzwolenie podczas lekcji muzealnych aktywności i kreatywności w kontakcie z przyrodą, nieodłącznym elementem wsi.  Muzeum w Szreniawie ze względu na swą lokalizację i specyfikę jest idealnym miejscem poznania wielozmysłowego, tak istotnego w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi. Lekcje muzealne dla grup z niepełnosprawnością intelektualną prowadzone są z wykorzystaniem specjalnych  piktogramów i broszur w łatwym tekście, tak aby przekazywane informacje były zrozumiałe dla każdego.


powered by