Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie,
ul.  Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
NIP 777-17-93-195, RIK-8

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

 1. Zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 2. Wykonania ciążących na Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu  Rolno–Spożywczego w Szreniawie obowiązków prawnych – wystawianie i przechowywanie faktur ora dokumentów księgowych  - przez czas wykonania obowiązków  prawnych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 3. Wykonania ciążących na Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu  Rolno – Spożywczego w Szreniawie obowiązków statutowych, dotyczących:
 • Gromadzenia zbiorów i dokumentowania obiektów kultury materialnej,
 • Inwentaryzowania, katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,
 • Udostępniania zbiorów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowania ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 • Zabezpieczenia i konserwowania zbiorów,
 • Organizowania wystaw stałych i czasowych,
 • Użyczania muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,
 • Prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,
 • Prowadzenia badań naukowych w zakresie historii kulturowego dziedzictwa wsi,
 • Opracowywania, publikowania i upowszechniania katalogów zbiorów, przewodników, wystaw, wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,
 • Prowadzenia biblioteki oraz archiwum dokumentacji naukowej,
 • Przygotowywania opinii oraz udzielania informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, osobom prawnym i fizycznym,
 • Zapewniania właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów,
 • Współpracy z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

Dane potrzebne do realizacji celów statutowych będziemy wykorzystywać:

 • Przez czas wykonywania celów statutowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1e RODO)
 • Przez okres 30 dni – dotyczy nagrań z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie Muzeum  (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO) – prawnie uzasadniony interes

 

Państwa dane osobowe mogą być  przekazywane podmiotą przetwarzającym:

 • Podmiotom współpracującym z Muzeum przy obsłudze wynikającej z przepisów prawa (administracja podatkowa, skarbowa, samorządowa, państwowa), wynikającym z celów statutowych, pomocą prawną, audytowe, konsultingowe, szkoleniowe, BHP,
 • Podwykonawcom w zakresie wykonywania umowy.

 

Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  Prawo te można zrealizować poprzez kontakt z nami:

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie ul.  Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Tel. 061 8107 629

e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

 

 

Od dnia 25 maja 2018 r. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


powered by