Imprezy edukacyjne

Muzeum w Szreniawie corocznie organizuje cykl imprez dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych, poświęcony zwyczajom i obrzędom towarzyszącym świętom Wielkanocy i Bożego Narodzenia oraz tematyce omłotów zbóż. Każdorazowo pisemnie informujemy grono pedagogiczne o możliwości i zasadach uczestnictwa w poszczególnych imprezach, a także ogłaszamy je w prasie oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

1. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne
Celem warsztatów jest przybliżenie i upowszechnienie wielkanocnych tradycji i obrzędów  wsi polskiej, które obecnie znane są już tylko wąskiemu gronu muzealników i etnografów. Warsztaty odbywają się w pomieszczeniach zabytkowej XIX-wiecznej stodoły folwarcznej, specjalnie przystosowanej do realizacji tego typu zajęć. Elementami programu edukacyjnego są: przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne i zwiedzanie zagrody ze zwierzętami. Ponadto na warsztaty zapraszani są liczni twórcy ludowi z różnych regionów etnograficznych kraju, którzy prezentują swoje umiejętności i wyroby.

 

2. Jesień na wsi
Zajęcia odbywają się na terenie 6-hektarowego parku muzealnego. Poświęcone są ewolucji i postępowi metod młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna, a także typowym jesiennym pracom w gospodarstwie wiejskim. Na stanowiskach interaktywnych prezentowane jest młócenie zboża cepami i w młocarniach napędzanych różnymi źródłami energii, czyszczenie ziarna oraz rozdrabianie go na paszę dla zwierząt i do celów spożywczych. Na poszczególnych stanowiskach pokazów dzieci biorą aktywny udział w omawianych procesach, pracując na kopiach eksponatów, co pozwala im lepiej zrozumieć zasady ich działania.

 

3. Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe
Zajęcia dotyczące obrzędowości bożonarodzeniowej odbywają się także w zabytkowej stodole. Na program pokazów składają się spektakl teatralny oraz warsztaty polegające na wykonywaniu tradycyjnych ozdób świątecznych czy wypiekaniu ciast obrzędowych. Swoje prace tematycznie związane ze świętami prezentują twórcy ludowi. Atrakcją warsztatów jest zaaranżowana według tradycji ludowej tzw. żywa szopka, w której dzieci mają okazję przyjrzeć się żywym zwierzętom – osłu, kozom, owcom.

 


powered by