Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa została ustanowiona w maju 1994 r. i zarejestrowana 8.11.1994 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Siedziba Fundacji znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Celem statutowym jest finansowanie i tworzenie warunków służących zachowaniu kultury wsi i rolnictwa. Do realizacji celów statutowych Fundacja podejmuje następującą działalność:

- pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od osób prawnych i fizycznych w formie darowizn, subwencji i innych
- opracowuje ekspertyzy i opinie z zakresu historii kultury wsi i Rolnictwa
- podejmuje i realizuje działalność wydawniczą, popularyzatorską, naukową i szkoleniową
- udziela pomocy finansowej i rzeczowej służącej zachowaniu zabytków kultury wsi i rolnictwa
- współpracuje ze służbami konserwatorskimi, uczelniami i placówkami naukowymi
- współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi popierającymi cele Fundacji.

W minionych latach Fundacja zrealizowała m.in.:
- projekt „Organizacja imprezy folklorystycznej – Wesele Łowickie” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa wielkopolskiego, 2009
- projekt „Opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Muzeum Wirtualnego” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa wielkopolskiego, 2010
- imprezę edukacyjną „Pyra Poznańska” ze środków Powiatu Poznańskiego w ramach programu „Naturalnie dookoła Poznania”, 2012, 2013

Organami Fundacji są Rada Fundacji (organ doradczy i nadzorczy) oraz Zarząd Fundacji, który odpowiada za jej wyniki finansowe oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Działalność ta ma charakter społeczny. /Anna Grześkowiak-Przywecka/


powered by