Dziedzictwo Kulturowe Wsi – rocznik poświęcony dziedzictwu, tradycji i pamięci

Idea czasopisma

Muzeum w Szreniawie od wielu lat prowadzi szerokie badania dziedzictwa kulturowego wsi. Pokłosiem tego jest wiele wydawnictw: seria „Majątki wielkopolskie”, seria „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, czy „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce”. Publikacje te mają przed wszystkim charakter dokumentujący. Stąd pojawiła się potrzeba ogólniejszej refleksji, nad dziedzictwem kulturowym, tradycją, pamięcią czy doświadczeniem wywodzącym się z dawnej kultury ludowej czy plebejskiej. Tytułowa wieś jest tutaj rozumiana dosłownie jako miejsce kulturowe ale i jako pewien fundamentalny kod rozpoznawalny we współczesny zwyczajach, obrzędach i strategiach koegzystencji ze światem. Najczęściej mają one podłoże wiejskie, nieelitarne. Refleksja ta powinna mieć charakter nowoczesny, wielokontekstowy i dotyczyć przede wszystkim żywych zjawisk kulturowych. A te przecież w ciągu ostatnich 20 – 30 lat uległy radyklanym zmianom cywilizacyjnym, technologicznym, społecznym, politycznym itp. 

Wydawcą rocznika jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa.

Rada Naukowa czasopisma:

Profesor Izabella Bukraba-Rylska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; profesor Zbigniew Jasiewicz – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Profesor Stanisław Sierpowski – Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; profesor Janusz Gołaski – Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; profesor Zygmunt Kłodnicki - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego; doktor Jan Maćkowiak – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; profesor Rastislava Stoličná – Instytut Etnologii, Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie (Ústav etnológie Slovenská Akadémia Vied); profesor Wojciech Burszta – Instytut Kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański; dr hab. Katarzyna Smyk – Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Pierre Del Porto, Agronomist, President of AFMA France (Federation of Agricultural and Rural Heritage Museums).

Redakcja: 

Dr Arkadiusz Jełowicki (Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie) – redaktor naczelny; dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – zastępca redaktora naczelnego; mgr Marta Machowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – sekretarz redakcji; dr Wojciech Mielewczyk (Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie); dr Maciej Prochaska (Instytut im. O. Kolberga w Poznaniu); mgr Witold Przewoźny (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu); dr Olga Solarz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu); dr Katarzyna Waszczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski); Dr hab. Agnieszka Pieńczak (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Śląski).

Kontakt z redakcją: dkw.redakcja@muzeum-szreniawa.pl lub telefonicznie 618 109 780

Adres: Szreniawa, ul. Dworcowa 5, 60-652 Komorniki, Polska

 
 

 

Numer 1/2017

Polecamy lekturę, link do pobrania poniżej!

 
 

„Inaugurując pierwszy numer postanowiliśmy przedstawić różne perspektywy badawcze w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Ten polifoniczny głos nie odpowie oczywiście na wszystkie pojawiające się przy tej okazji pytania, ale mamy nadzieję, że pomoże zrozumieć jak szeroki kontekst ono posiada – od jego związków z natura poprzez problematykę narodów syberyjskich próbujących odbudować swoją spuściznę po przodkach, po postrzeganie dziedzictwa w Bułgarii, na Słowacji czy Norwegii, i kończąc na sferze kulinariów. W kolejnych działach prezentowane są najnowsze opisy badań terenowych prowadzonych w ramach różnorodnych naukowych i popularnonaukowych projektów. Zachęcamy także do lektury recenzji książek i wystaw oraz do poznania sylwetek ważnych osób, których praca i pasja przyczyniały się do zachowywania dziedzictwa kulturowego w wielu aspektach.”

 

Numer 2/2018

Prezentujemy Państwu numer drugi, którego tematem przewodnim są zagadnienia związane ze współdziałaniem społeczności wiejskich, pielęgnowaniem wspólnotowych więzi oraz realizacja projektów na rzecz ochrony lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.

 

 
 

W dziale ARTYKUŁY znajdziemy siedem tekstów, których Autorki i Autorzy opisują i analizują zagadnienia dotyczące: kształtowania się badań nad przestrzeniami wiejskimi we Francji i Wielkiej Brytanii; pamięci powojennych osadników na obszarze Dolnego Śląska; pojęcia wspólnotowości na podstawie analizy materiałów zgromadzonych w Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego; pielęgnowania tradycji muzycznych na Syberii; działań na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców Wilamowic; sąsiedztwa polsko-żydowskiego oraz działań społeczności lokalnych w kontekście kształtowania krajobrazu kulturowego.

Kolejny dział ARTEFAKTY ma być miejscem do opisywania szczególnego rodzaju spuścizny, która może być pretekstem do podjęcia szerszych studiów nad zagadnieniami pamięci kulturowej. Tym razem Autor opisuje tabliczkę z numerem domu, która jest jednym z nielicznych materialnych śladów istnienia dawnej wsi zamieszkałej przez Ukraińców.

Część zatytułowana KOMUNIKATY, BADANIA, RAPORTY jest swego rodzaju przeglądem wydarzeń, które odbywały się w ciągu minionego roku i były realizowane przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Ich cechą wspólną jest to, że wszystkie podejmowane są w celu udokumentowania i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów – Kujaw, Kaliskiego, Górnego Śląska, Śląska Opolskiego, Pomorza Wschodniego i Wielkopolski. Czytelnicy dowiadują się także o minionych wystawach i konferencjach, które miały miejsce w roku 2018, a także o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Miniony rok obfitował również w wiele nowych wydawnictw oraz wystaw, których omówienia i oceny znajdują się w dziale RECENZJE. Naszych Autorów zainteresowały wystawy o śmierci czy o wiejskim stroju poznańskim, a także książki podejmujące tematykę sztuki ludowej, tradycji muzycznych Kaliskiego oraz strojów bojkowskich.

Tom kończy część zatytułowana SYLWETKI, w której wspominamy tych wybitnych uczonych i regionalistów, których już nie ma wśród nas, ale pozostają z nami ich dzieła…

 


powered by