Projekt dofinansowany ze środków unijnych WRPO w ramach umowy nr RPWP.04.04.02-30-0021/15

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje projekt pn. „Organizacja imprez edukacyjno-rekreacyjnych upowszechniających zwyczaje i obrzędy świąteczne wsi wielkopolskiej” dofinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu realizowane są następujące imprezy edukacyjno-rekreacyjne:

  • „Jarmark Wielkanocny” w dniach 19-20.03.2016 r.
  • „Festyn Zielonoświątkowy” w dniu 15.05.2016 r.
  • „Jarmark Bożonarodzeniowy” w dniu 18.12.2016r .

Celem projektu jest upowszechnienie oraz promowanie zanikającej tradycji, zwyczajów i kultury związanych z obchodami świąt na wsi wielkopolskiej.

Do planowanych efektów projektu należą:

  • zwiększenie uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych,
  • podniesienie wiedzy uczestników imprez w zakresie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wielkopolski,
  • utrwalenie przez Wielkopolan wiedzy o swojej przeszłości, o swoich korzeniach,
  • przywracanie więzów rodzinnych oraz podniesienie poczucia tożsamości regionalnej,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i zwiększenie ruchu turystycznego.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 83.110,00 PLN brutto.

Planowany wkład Unii Europejskiej wynosi 30.000,00 PLN.

 

 


powered by