Archiwum Naukowe

Prawo wieczyste przedażne z 1623 roku. Archwium Naukowe Muzeum w Szreniawie.
kliknij

Archiwum Naukowe funkcjonuje w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie od momentu jego powstania w 1964 roku. Archiwum gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne dotyczące historii wsi i szeroko pojętego rolnictwa. Zbiory Archiwum Naukowego obejmują okres od XVI do końca XX wieku i liczą blisko 5 tysięcy jednostek inwentarzowych.

Jedną z najcenniejszych kolekcji posiadanych przez Archiwum jest zbiór dokumentów, w przeważającej większości rękopisów, obejmujący okres od połowy XVI do końca XIX wieku. Kolekcja ta składa się z 98 jednostek archiwalnych i obejmuje dokumenty dotyczące spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem wsi i dóbr szlacheckich jak i dokumenty dotykające materii rolniczej.  Do ciekawszych obiektów z tej kolekcji należą przywileje dla poznańskiego cechu rybackiego z kancelarii królewskich i biskupa poznańskiego.

W zasobie Archiwum Naukowego znajduje się także duży zbiór folderów i prospektów reklamowych firm produkujących maszyny, narzędzia i sprzęt rolniczy od lat 90. XIX po lata 60. XX wieku. Znajdują się tu materiały reklamowe firm polskich oraz europejskich i północnoamerykańskich. W kolekcji nie zabrakło też druków wydanych przez, tak ważne dla Poznania i Wielkopolski, zakłady Hipolita Cegielskiego. 

Jedną z największych pod względem ilościowym kolekcji posiadaną przez Archiwum Naukowe jest kolekcja dokumentów z Państwowych Zakładów Rolnych. Przekrój tematyczny znajdujących się tu materiałów jest szeroki i pozwala spojrzeć na różne aspekty funkcjonowania PGR-ów. 

Kolejną dużą grupę zbiorów stanowią materiały dotyczące cukrownictwa. Materiały zawarte w tym zbiorze dotyczą w większości cukrowni rozsianych na terenach dawnej I Rzeczpospolitej. Zakres chronologiczny zbioru obejmuje koniec XIX wieku i sięga aż do lat 90. XX wieku. Na poszczególne pozycje inwentarzowe składają się teczki zawierające materiały dotyczące konkretnych cukrowni. 

Archiwum Naukowe posiada także stosunkowo duży zbiór prac naukowych. Są to głównie rozprawy dotyczące historii wsi jak i prace z nauk ścisłych omawiające wybrane zagadnienia z szeroko pojętej tematyki rolniczej.

W zbiorach Archiwum Naukowego znajduje się kolekcja map i planów. Zakres geograficzny kolekcji obejmuje w większości obszar obecnego województwa Wielkopolskiego, a chronologiczny XIX i początek XX wieku. 

Oprócz wymienionych powyżej kolekcji w zbiorach Archiwum znajdują się materiały dotyczące różnych gałęzi rolnictwa. Są to m.in. archiwalia z dziedziny hodowli i ochrony roślin, hodowli zwierząt, rybołówstwa, pszczelarstwa, gorzelnictwa czy włókiennictwa. Poza tym Archiwum Naukowe posiada materiały związane z kwestiami życia społecznego na wsi polskiej. Są to np. materiały dotyczące szkolnictwa wiejskiego, kółek rolniczych czy spółdzielczości wiejskiej.

Zasób Archiwum Naukowego stale się powiększa. Głównymi źródłami napływu materiałów archiwalnych są dary i zakupy.

/Michał Senger/


powered by